Nedenstående generelle samhandelsbetingelser gælder for alle handler med Altikon ApS.
Afvigelser fra de generelle betingelser skal foreligge skriftligt og være indeholdt i aftalen
eller i et tillæg hertil.

 

1. Tilbud samt ordrebekræftelse
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er først bindende for Altikon ApS, når køberen har
modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Altikon ApS, som ikke angiver en nærmere
acceptfrist bortfalder, såfremt en overensstemmende accept fra køber ikke er Altikon ApS i
hænde inden 1 måned fra tilbuddets dato.

Såfremt Altikon ApS´s ordrebekræftelse afviger fra den af køber afgivne ordre, gennem tillæg,
indskrænkninger eller forbehold, skal køber inden 3 dage meddele Altikon ApS, at dette accepteres
for at ordren kan effektueres.

2. Annullering og udskydelse af ordrer
Annullering og udskydelse af ordrer, fra købers side, sker kun ved forudgående skriftlig aftale
med Altikon ApS. Altikon ApS forbeholder sig retten til debitering af omkostninger ved en sådan
annullering eller udskydelse.

3. Priser og specifikationer
Altikon ApS forbeholder sig retten til at regulere priserne uden forudgående varsel, dette gælder
dog ikke for allerede bekræftede ordrer eller skriftlige års-/rammeaftaler. Med mindre andet angives,
er alle priser i danske kroner eksklusive moms. Alle specifikationer, mål, vægt m.v. på varer i
kataloger, brochurer, produktblade eller andet salgsmateriale er kun bindende i det omfang aftalen
udtrykkeligt henviser hertil.
Altikon ApS tager forbehold for trykfejl.

3.1 Miljøgebyr
Altikon A/S pålægger alle fakturaer et miljøgebyr med mindre andet er skriftligt aftalt. Gebyret
dækker pålagte afgifter og omkostninger til oliepristillæg, partikelfilter, miljøcertificering,
Elretur- ordning etc.

4. Betaling
Betaling skal ske senest den på fakturaen angivne fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes en
forhalingsrente på 2% pr. måned og et gebyr på 100 kr., regnet fra den på fakturaen angivne
forfaldsdato. Ved betaling på hjemmesiden, trækkes beløb først når varen er afsendt.

5. Levering
Medmindre andet er aftalt, sker levering til den på ordrebekræftelsen aftalte adresse til fortov eller
rampe. Altikon A/S forbeholder sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt.

5.1 Leveringsomkostninger
Køber afholder alle udgifter til levering, med mindre andet er aftalt.

5.2 Leveringstid og forsinkelser
Den opgivne leveringsuge er regnet fra modtagelsen af de fulde og endelige informationer omkring
handlen fra køber. Angivelsen af leveringsugen er skønsmæssig og uden forbindende. Leverer
Altikon ApS ikke inden for den fastsatte leveringsuge, eller inden for en, med hjemmel i punkt 5.4,
fastsat leveringsuge, giver dette ikke køber ret til at hæve købet. Altikon ApS ifalder intet
erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab ved for sen levering.

5.3 Risikoens overgang
Altikon ApS har forsikret egen fragt og risikoen for varerne ved transport med Altikon ApS´s
fragtbiler overgår derfor ved købers modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet for leveringen.
Ved købers afhentning af varerne på Altikon ApS´s lager, eller ved transport med købers egen
fragtfører, overgår risikoen for varerne ved modtagelse af varerne på Altikon ApS´s lager.

5.4 Force majeure
Altikon ApS´s leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller
andre forhold, hvorover sælger ikke er herre, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering.
Som force majeure og lignende forhold anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader,
karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførelsesforbud, is-vanskeligheder,
trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige
myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed, enten her eller i udlandet, som
på nogen måde måtte hindre sælgers dipositionsfrihed. I det omfang og så længe sælger ikke
under ovennævnte omstændigheder leverer kan køber ikke kræve erstatning, evt. prisdifferencerer
m.v. Dette gælder også såfremt ovennævnte forhold indtræffer på ny i aftalens løbetid.

6. Mangler og reklamation
Altikon ApS har ret og pligt til inden for en 24-måneders periode, fra en vares levering, at rette fejl
og mangler på den pågældende vare. Dette gælder ikke forbrugsvarer. Der kan på enkelte
produkter være garantier ud over reklamationsretten. Altikon ApS forbeholder sig retten til
ombytning ved konstaterede fejl eller mangler på en vare, til en vare af tilsvarende kvalitet.
Køber har undersøgelsespligt, og skal uden ophold give Altikon ApS meddelelse om en eventuel fejl
eller mangel ved varen. Sker dette ikke straks, mister køber retten til afhjælpning eller ombytning
af varen. Altikon ApS er ikke erstatningsansvarlig overfor driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab.
Altikon ApS hæfter ikke for fejl eller mangler på varer som er en følge af naturligt slid, overlast,
usædvanligt brug, mangelfuld vedligeholdelse, mangelfuld betjening, ændringer foretaget uden
Altikon ApS´s skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end Altikon ApS´s
egne folk.

7. Produktansvar
Altikon ApS henviser til den gældende lovgivning og praksis herom. Bliver Altikon ApS pålagt
produktansvar af trediemand er køber forpligtiget til at holde Altikon ApS skadesløs i samme
omfang som Altikon ApS´s ansvar er begrænset i forhold til ovenstående bestemmelser.
Fremsætter trediemand krav mod en af parterne i henhold til produktansvar er denne part
forpligtiget til uden ophold at oplyse den anden part om dette.

8. Returnering af varer
Ved forudgående aftale kan lagervarer returneres, hvis disse er i original og uåbnet emballage samt
fejlfri. Køber dækker alle omkostninger og bærer risikoen i forbindelse med returnering af varer. Altikon
ApS tager ikke specialfremstillede eller specialfremskaffede varer retur.

9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til varen overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt.

10. Lovvalg og værneting
Aftalen samt eventuelle bilag er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af
aftaleforholdet, behandles ved Altikon ApS´s værneting i første instans.

 

Hent leverings- og samhandelsbetingelser som PDF